3/31/16

Điểm thi vào lớp 10 tỉnh An Giang 2016

Danh sách các trường cung cấp điểm thi tại tỉnh an giang 2016


Điểm thi vào lớp 10 của Thpt  Tiến Bộ tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt An Phú tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt An Phú 2 tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Ba Chúc tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Bình Khánh tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Bình Mỹ tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Bình Thạnh Đông tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Chi Lăng tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Chu Văn An tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Châu Phong tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Châu Phú tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Châu Văn Liêm tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Cần Đăng tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Dân Tộc Nội Trú tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Dân lập Chưởng Binh Lễ tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Hoà Lạc tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Huỳnh Thị Hưởng tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Hòa Bình tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Ischool Long Xuyên tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Long Kiến tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Long Xuyên tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Mỹ Hiệp tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Mỹ Hội Đông tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Mỹ Thới tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Nguyễn Bỉnh Khiêm tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Nguyễn Chí Thanh tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Nguyễn Hữu Cảnh tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Nguyễn Khuyến tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Nguyễn Quang Diêu tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Nguyễn Trung Trực tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Nguyễn Văn Thoại tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Quốc Thái tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Thoại Nguyễnc Hầu tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Thạnh Mỹ Tây tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Thủ Khoa Nghĩa tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Trần Văn Thành tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Tân Châu tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Tịnh Biên tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Võ Thị Sáu tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Vĩnh Bình tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Vĩnh Lộc tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Vĩnh Trạch tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Vĩnh Xương tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Vạn Xuân tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Vọng Thê tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Xuân Tô tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt dân lập Nguyễni Sao tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Đoàn Kết tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Thpt Đức Trí tại An Giang năm 2016
Điểm thi vào lớp 10 của Trường Cao đẳng Nghề tại An Giang năm 2016